கீச்சுகள்

@TheDowerHexton -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @TheDowerHexton -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. ஜன. 9

  START FRESH ..........................................................

 2. ஜன. 9

  START FRESH AND JOIN OUR NEXT FREE 2-DAY NLP FOUNDATION AT THE DOWER JAN 28-29

 3. 6 ஜூலை, 2015

  Fabulous shiatsu practioner, I can recommend highly and genuinely lovely person

 4. 6 ஜூலை, 2015

  Evening , please can you remind all your lovely followers about our competition to win dinner for 2!

 5. 6 ஜூலை, 2015
 6. 29 ஜூன், 2015
 7. 29 ஜூன், 2015

  Hi please RT our competition so everyone has a chance to enter & win dinner for two

 8. 29 ஜூன், 2015

  Beautiful wedding reception at The Dower House on Saturday, congratulations Sarah & Louise 💕

 9. 29 ஜூன், 2015

  welcome new twitter friends @Olly_and_Molly Hope you're having great Monday, summer has arrived!

 10. 29 ஜூன், 2015
 11. 29 ஜூன், 2015

  new twitter friends hope you have a fabulous day

 12. 29 ஜூன், 2015
 13. 22 ஜூன், 2015

  Your chance to win a delicious dinner for two and it's ! Good luck all

 14. 22 ஜூன், 2015

  Evening please retweet our fabulous competition to win a dinner for two to your lovely followers

 15. 10 ஜூன், 2015

  Great open day looking forward to working with you again in August

 16. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  10 ஜூன், 2015
  -க்கான பதிலில்

  Thanks and lovely to meet you and your team. Hope to shoot many more weddings at your wonderful venue! Pics coming soon!

 17. 9 ஜூன், 2015

  Welcome new twitter friends wishing you a great evening

 18. 8 ஜூன், 2015

  "Just home from our wedding . It was AMAZING! Thanks for your hard work. Perfect venue & and food delicious!"

 19. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  8 ஜூன், 2015
  -க்கான பதிலில்

  thank you for your kinds words, good to have you on board :)

 20. 8 ஜூன், 2015

  Welcome new twitter friends @JsSnowdon Have a great Monday!

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·